SIMaD

SIMaD heeft een totaaloplossing voor het effectieve beheer van al uw verkeerssignalisatie en draagt zo bij tot een vlekkeloze verkeersorganisatie. SIMaD biedt alle mogelijkheden voor het beheer, de analyse en het onderhoud van uw verkeerssignalisatie.

Met SIMaD kan u al uw signalisatiewerkzaamheden beheren:
 • Beheren van uw inventaris
 • Opmaken van uw signalisatieplannen voor:
  • Evenementen
  • Heraanleg
  • Omleidingen bij wegwerkzaamheden
Bekijkt u ook even onze lijst van referenties.


Onderdelen

SIMaD is geïntegreerd in een GIS-omgeving (GIS = Geografisch InformatieSysteem) en beschikt over een dynamische bibliotheekmodule voor verkeersborden. Naast standaard bibliotheken van verkeersborden en pictogrammen, is er ook een integratie met de VSDesign-software voor maatontwerp van verkeersborden. Deze combinatie geeft de gebruiker de nodige instrumenten om op een eenvoudige doch correcte manier een opstelling van verkeersborden samen te stellen. Alle relevante gegevens worden per opstelpunt in een externe databank opgeslagen en zijn zo beschikbaar voor verdere bevraging en analyse.

GIS-omgeving

SIMaD is beschikbaar in de volgende GIS-omgevingen:
 • ArcMap (als uitbreiding).
 • OrbitGIS (als uitbreiding).
 • Als zelfstandig product.
SIMaD-gegevens kunnen op een 100% transparante manier in de verschillende omgevingen bewerkt worden. Er is ook geen verschil in de beschikbare functies.
Een greep uit de beschikbare functies:
 • Samenstellen vanuit de bibliotheken.
 • Beheren van constructiegegevens.
 • Koppelen van foto’s.
 • Inplanten op een kaart, verdraaien, verplaatsen, weer verwijderen.
 • Opvragen van gegevens.
 • Zoeken in de opgeslagen gegevens en instellen van een filter.
 • Opmaken van een rapport met meetstaatlijst en materiaallijst van borden, steunen en bevestigingen.
 • Bijhouden van historiek.
 • Exporteren naar AutoCAD dxf.
 • Tablet PC module
 • Locatiegegevens opzoeken

Samenstellen vanuit de bibliotheken

Een opstelling van verkeersborden kan samengesteld worden door een willekeurige combinatie te maken van verkeersborden uit de standaard-bibliotheken of verkeersborden uit de VSDesign-bibliotheek van ontwerptekeningen.

Voor het gebruik van verkeersborden uit de VSDesign-bibliotheken hoeft u niet te beschikken over het VSDesign-programma. Tekeningen opgemaakt in VSDesign kunnen vrij uitgewisseld worden tussen gebruikers onderling en kunnen door SIMaD-gebruikers steeds ingelezen worden. Wijzigen is enkel mogelijk met VSDesign.

U kan ook steeds gebruik maken van onze eigen service voor het op maat tekenen van verkeersborden.Beheren van constructiegegevens

De volgende constructiegegevens kunnen beheerd worden:
 • Type ophanging
 • Vrije hoogte
 • Fabricagetype
 • Armatuur
 • Reflectietype
 • Fabricant
 • Fabricagedatum
 • Type en aantal bevestigingen
 • Diameter, kleur, positie en lengte van de steunen
 • Afmetingen van het voetstuk
 • Bodemtype
Een handige wizard zorgt ervoor dat deze gegevens voor u ingevuld worden vanuit de voorschriften van het standaardbestek 250.


Koppelen van foto’s

Aan elke opstelling van verkeersborden kunnen één of meerdere foto’s gekoppeld worden.

De foto wordt getoond in de infofiche van een opstelling.

De foto kan ook ingevoegd worden in het rapport.Inplanten op een kaart, verdraaien, verplaatsen, weer verwijderen

Een opstelling wordt samengesteld met verkeerstekens uit de bibliotheken. Daarna kan een opstelling ingeplant worden op een kaart. In de GIS-omgevingen waarin SIMaD is geïntegreerd, kunt u op kaartmateriaal van diverse bronnen werken:
 • Gedetailleerde basisplannen (bv. GRB).
 • AutoCAD-ontwerpen van nieuwe wegenis of herinrichtingen.
 • Digitale stratenplannen.
 • Luchtfoto's.
 • ...

SIMaD beschikt over een handige werkbalk om opstellingen in te planten en daarna verder te bewerken.
Opvragen van gegevens

Door éénvoudig te klikken op een opstelling van verkeersborden wordt een infofiche getoond met een samenvatting van alle databankgegevens van de gevonden opstelling.
Zoeken in de opgeslagen gegevens

Via de gegevens opgeslagen in de databank, kan op diverse manieren gezocht worden naar verkeersborden.

SIMaD heeft een handig zoekfilter-scherm waar een gebruiker op een snelle en eenvoudige manier een filter kan samenstellen. Hiermee kunt u een hele precieze selectie maken van enkel die opstellingen in de databank die voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Vanuit deze selectie kunt u bijvoorbeeld een rapport of een export maken.

Enkele voorbeelden:
Zoek alle verkeersborden van het type F4a of F4b en toon op kaart enkel de opstellingen die hieraan voldoen. Op deze manier kunnen heel makkelijk zoneafbakeningen gecontroleerd worden.
Zoek alle verkeersborden die een opschrift “Ring” bevatten. Erg handig voor bv. de mobiliteitsambtenaar die een beeld wil krijgen van de routes waarlangs het verkeer naar een bepaalde bestemming wordt gestuurd.
Zoek alle verkeersborden die in een bepaalde straat gelegen zijn.

Opmaken van een rapport met meetstaatlijst en materiaallijst van borden, steunen en bevestigingen

Een rapport wordt steeds opgemaakt in de vorm van een Excel-bestand en bevat de volgende onderdelen:
 • De gegevens die in de databank zijn opgeslagen worden per opstelling samengevat. Indien gewenst kan ook de foto van de opstelling in het rapport opgenomen worden.
 • Er worden per opstelling de meetstaatposten bepaald die moeten voorzien worden voor levering en/of plaatsing van de ontworpen opstelling. Deze posten worden bepaald volgens de eenheidsposten die vastgelegd zijn in het standaardbestek 250.
 • Als de opstelling historiek informatie bevat, worden ook de meetstaatposten bepaald voor het uitvoeren van de geplande toestand vertrekkende vanuit de bestaande toestand.
 • De meetstaatposten worden samengevat in een meetstaatlijst zodat u snel een raming kan maken van de kostprijs voor de uitvoering.
 • De materialen worden samengevat in een materialenlijst zodat u eenvoudig de nodige materialen kan bestellen.
Klik hier voor een voorbeeldrapport.

Bijhouden van historiek

Met SIMaD kan u historiek opbouwen in een inventaris-databank. Als u de inventaris via de historiek-functies bijhoudt, kan u op een later tijdstip de toestand van de verkeerssignalisatie op een bepaald tijdstip reconstrueren.
Als u met historiek werkt, kan u ook een ontwerp van verkeerssignalisatie maken (een “geplande toestand”). Dit ontwerp bevat de wijzigingen die aan de bestaande verkeerssignalisatie moeten worden aangebracht:
 • Nieuwe opstellingen;
 • Opstellingen die moeten verwijderd worden;
 • Opstellingen die moeten aangepast worden.
SIMaD heeft een eenvoudig en overzichtelijk scherm voor het voorstellen van deze wijzigingen. Hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden:
Nieuwe opstelling Te verwijderen opstelling Te wijzigen opstelling


Bij het opstellen van een rapport wordt er met dit ontwerp rekening gehouden. De SIMaD-software maakt een rapport op met bestaande en geplande toestand van de verschillende opstellingen. Ook in het bepalen van de meetstaatposten wordt hiermee rekening gehouden en wordt berekend welke meetstaatposten moeten voorzien worden voor het uitvoeren van de opgemaakte geplande toestand vertrekkende vanuit de bestaande toestand

Klik hier om het voorbeeldrapport te bekijken van het hierboven beschreven ontwerp.


Exporteren naar AutoCAD dxf

De volledige polygonenvoorstelling van de opstellingen kan geëporteerd worden naar een AutoCAD-dxf bestand. Dit dxf-bestand kan u makkelijk importeren in elke CAD-omgeving (AutoCAD, Microstation...). Erg handig voor uitwisseling met gebruikers die niet over een GIS-omgeving beschikken maar toch de verkeerssignalisatie willen integreren in hun ontwerp.
Tablet PC module

SIMaD heeft optioneel een invoermodule specifiek voor een Tablet PC. Deze invoermodule maakt gebruik van schriftherkenning zodat de gebruiker voor de invoer van gegevens éénvoudig kan schrijven op het scherm van de Tablet PC. De geschreven tekst wordt herkend en direct omgezet naar gegevens in de databank.

Deze module is ideaal voor terreinwerk. De Tablet PC is een lichte maar toch krachtige PC en volstaat ruim voor het SIMaD-programma en zijn GIS-omgeving. Via de eenvoudige Tablet PC interface kan een inventaris databank daardoor makkelijk langsheen de weg rechtstreeks bijgewerkt worden.

Zonder omslachtige keuzemenus waardoor moet gebladerd worden om het gewenste bord of een van zijkn constructiegegevens te selecteren. U noteert daarentegen via specifieke afkortingen zodat u niet teveel tijd verliest met schrijven. De afkortingen kan u zelf definiëren en verder aanvullen. De afkortingen worden tijdens het schrijven door de software snel en nauwkeurig in databank gegevens omgezet.

Er is ook gelet op de problematiek van het koppelen van een digitale foto aan een opstelling. De module heeft een specifieke functie die zorgt voor een koppeling van een foto aan een opstelling zonder dat de foto reeds beschikbaar is voor de software (want nog niet opgeladen vanuit het digitale fototoestel).

De module laat ook toe te werken met blanco verkeerstekens. Op die manier kunnen verkeerstekens die op dat moment niet in de bibliotheken beschikbaar zijn, toch ingegeven worden met al hun technische kenmerken. Via de foto kan op een later tijdstip een nieuw verkeersteken of een ontwerptekening gemaakt worden. Deze nieuwe tekening kan dan makkelijk de tekening van het blanco verkeersteken vervangen waarbij de technische kenmerken behouden blijven. In de bijkomende inventarismodule wordt dit werk bovendien sterk geautomatiseerd.

Hieronder enkele voorbeelden van geschreven tekst die door deze interface wordt herkend en omgezet:
In deze voorbeelden worden volgende databank-gegevens neergeschreven en vervolgens herkend door de software:
 • Een verkeersteken D1f – diameter 700 wordt herkend in de geschreven tekst en vanuit de bibliotheken toegevoegd aan de opstelling
 • Fabricagetype SB250, reflecterende folie type 2, fabricant Baert, en fabricagejaar 2005 worden herkend in de geschreven tekst en vanuit de bibliotheken toegevoegd aan dit verkeersteken
 • Een steun met diameter 76, van fabricagetype SB250, met een grijze kleur en een lengte van 2,96 m wordt herkend in de geschreven tekst en vanuit de bibliotheken toegevoegd aan deze opstelling
 • Een ophanging van het type Steun en een vrije hoogte van 1,25m worden herkend in de geschreven tekst en vanuit de bibliotheken toegevoegd aan de opstelling

Locatiegegevens opzoeken

Dynamische bibliotheekmodule

SIMaD wordt standaard geleverd met een zeer uitgebreide bibliotheek van politieborden in diverse afmetingen – volgens de richtlijnen van de Algemene Omzendbrief Nopens de Wegsignalisatie. Onze bibliotheken worden ook consequent aangevuld met nieuwe verkeerstekens die in de wegcode worden gepubliceerd.


De bibliotheken bevatten op dit moment zo’n 1255 symbolen die overzichtelijk worden onderverdeeld in diverse categorieën en bibliotheken. Hierin inbegrepen zijn een uitgebreide verzameling van pictogrammen, politieborden in diverse afmetingen en symbolen die werfsignalisatie-onderdelen of verkeerslichten voorstellen.

U bent bovendien niet beperkt tot de meegeleverde bibliotheken. Het programma is voorzien van een import-module zodat u zelf de bibliotheken kan uitbreiden :
 • U maakt een tekening van een eigen verkeersteken en/of pictogram in een CAD-programma.
 • Exporteer deze tekening naar een dxf-bestand.
 • U kan dit bestand vervolgens importeren in de SIMAD-bibliotheken.Ten slotte kan de inhoud van een groot aantal van de geleverde verkeerstekens verder aangepast worden. Via variant-techniek kan de gebruiker snel en eenvoudig de opschriften van een verkeersteken veranderen.
Op die manier beschikt u over bibliotheken waarmee u nagenoeg alle standaard verkeersborden langs onze wegen in kaart kan brengen.
Integratie met VSDesign-software

Indien u op zoek bent naar een verkeersteken dat niet in de standaard-bibliotheken voorkomt, kan u steeds een tekening op maat maken. Dat kan via de VSDesign-software. Via SIMaD kan u steeds deze tekeningen inlezen en gebruiken net als elk ander verkeersteken uit de standaard bibliotheken.

U hoeft daarvoor niet over de VSDesign-software zelf te beschikken. Met SIMaD kan u steeds VSDesign-ontwerptekeningen importeren die werden gemaakt door een gebruiker die over VSDesign beschikt. DLW biedt u trouwens een dergelijke service aan.

Borden ontwerpen in SIMaD [optie]

Sinds SIMaD V4.0 kan u ook rechstreeks met SIMaD ontwerptekeningen opmaken. Dit gebeurt on-the-fly op het moment dat een gebruiker vaststelt dat een verkeersteken niet in de standaard-bibliotheken voorkomt. Daarvoor beschikt SIMaD over de optie Borden-ontwerp. Hiermee kan u wegwijzers, borden voor bebouwde kom, borden ivm. voorsoorteer-stroken, agglomeratieborden en onderborden zelf ontwerpen op een eenvoudige en snelle manier. Een paar muisklikken en het intypen van de opschriften volstaan om een duidelijke en correcte tekening van het verkeersteken aan te maken. Dit is mogelijk gemaakt door de integratie van gedeelte van de VSDesign-functionaliteiten in de SIMaD-software.